Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet geregeld orgaan voor inspraak op het schoolbeleid, bestaande uit medewerkers van de school en ouders. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden.
Het Reglement Medezeggenschap treft u aan op de website van De Hoeksche School (www.dehoekscheschool.nl). De MR komt vijf of zes keer per jaar bij elkaar.
Op bovenschools niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft dezelfde bevoegdheden op bovenschools niveau. Eén ouder en een teamlid van Het Pluspunt vertegenwoordigen onze school in de GMR.