Leerplicht en verlof

Ter informatie: De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn voor de uitvoering van de Leerplichtwet aangesloten bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BVLS) in Dordrecht. BLVS ziet er op toe, dat voor ieder kind en iedere jongere in de regio Zuid-Holland Zuid het recht op onderwijs wordt gewaarborgd. Vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt geldt de volledige leerplicht.

De school is verantwoordelijk voor het melden van alle soorten schoolverzuim bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. De directeur van de school beslist over de aanvragen voor extra verlof tot maximaal 10 dagen. Bij meer dan 10 dagen beslist de consulent.

Verlofformulier bijzonder verlof

Vult u voor het aanvragen van verlof het volgende formulier in en levert u het in bij de schoolleiding: verlofformulier bijzonder verlof

Extra verlof

In de Leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan, zomaar wegblijven mag niet. Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten heeft de taak dat te controleren.

Ouders kunnen extra verlof vragen voor hun kind(eren). Gaat het om verlof minder dan tien dagen dan beslist de directeur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof. Bij een verzoek om meer dan 10 dagen beslist de consulent nadat hij het hoofd van de school heeft gehoord.

In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van te voren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;

In de volgende gevallen kan een verzoek tot extra verlof worden gedaan:

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen. Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien een kind gebruik maakt van deze vorm van verlof, moeten de ouders dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school melden.

Voor een aantal religieuze feestdagen wordt elk jaar een afspraak gemaakt: 
• voor moslims: het Offer- en het Suikerfeest 
• voor hindoes: het Divali- en het Holifeest 
• voor joden: het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het Paasfeest en het Wekenfeest. 
Op school zijn de data bekend. 

Gewichtige omstandigheden. Hier moet onder andere gedacht worden aan: 
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan. 
• Een huwelijk van familie t/m de 3e graad van het kind (ouders, (over)grootouders, broers/zusters, ooms/tantes (maximaal 1 dag als het huwelijk binnen de woonplaats wordt gesloten en maximaal 2 dagen als het huwelijk buiten de woonplaats wordt gesloten). 
• Een 12 1/2, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag).
• Een 25-, 40 of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (ten hoogste 1 dag).
• Gezinsuitbreiding (ten hoogste 1 dag).
• Verhuizing (ten hoogste 1 dag).
• Ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters (de duur in overleg met de directeur van de school).
• Overlijden van (inclusief begrafenis/crematie): 
- ouders (1e graads bloed- en aanverwanten) (ten hoogste 4 dagen). 
- grootouders, broers of zusters (2e graads bloed- en aanverwanten) (ten hoogste 2 dagen). 
- (bet)overgrootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en nichten (3e en 4e graads bloed- en aanverwanten) (ten hoogste 1 dag). 

Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar uitgangspunt bij het verzoek en de beslissing moet zijn: is het verlof in het belang van het kind. Dat geldt ook voor verzoeken om extra verlof op grond van belangrijke omstandigheden die hierboven niet genoemd zijn.

De volgende situaties zijn in ieder geval geen gewichtige omstandigheden: • familiebezoek in het buitenland;
• vakantie in een goedkope periode of vakantie in verband met een speciale aanbieding, of vakantie in verband met een gewonnen prijs of vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• een verjaardag van een familielid;
• een nationale feest- of gedenkdag van een ander land;
• deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 

Extra verlof voor vakantie

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld zeevarenden. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder moet met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden:

In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van te voren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
• de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 
• de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

In bovenstaande gevallen mag de directeur eenmaal per schooljaar een kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben.

Ziek tijdens de vakantie

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier worden mogelijke misverstanden voorkomen. Bij twijfel kan de directeur van de school advies vragen aan Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.

Verzuim

Als het verzuim is gemeld bij ons bureau, dan neemt de consulent contact op met de school en de ouders. Vanaf 12 jaar is het kind mede verantwoordelijk voor het schoolverzuim en kan de consulent ook het kind hierop aanspreken. Bij problemen kan de consulent helpen met het zoeken naar een juiste oplossing.

De consulent kan verder de volgende acties nemen: 
• waarschuwing geven; 
• melding bij de GGD; 
• opmaken van een proces-verbaal. Het Openbaar Ministerie verzoekt vervolgens, in de meeste gevallen, de Raad voor de Kinderbescherming tot het verrichten van een basisonderzoek; 
• advies geven aan een instantie als jeugdzorg.

Bron: http://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/leerplichtwet