Leerplicht en verlof

Ter informatie: De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn voor de uitvoering van de Leerplichtwet aangesloten bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BVLS) in Dordrecht. BLVS ziet er op toe, dat voor ieder kind en iedere jongere in de regio Zuid-Holland Zuid het recht op onderwijs wordt gewaarborgd. Vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt geldt de volledige leerplicht.

De school is verantwoordelijk voor het melden van alle soorten schoolverzuim bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. De directeur van de school beslist over de aanvragen voor extra verlof tot maximaal 10 dagen. Bij meer dan 10 dagen beslist de consulent.

Aanvragen voor bijzonder verlof moeten worden ingediend bij de directeur van de school. Hiervoor vult u dit verlofformulier in. De directeur volgt voor het al dan niet verlenen van bijzonder verlof de regels zoals deze zijn opgesteld door Leerplicht.

Voor meer informatie: https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/hero-jeugd-onderwijs/extra-verlof