Over onze school 


Onze school kent een lange geschiedenis in Oud-Beijerland. Het is één van de twee scholen voor speciaal basisonderwijs die het eiland rijk is.
 
Het Pluspunt:

Het Pluspunt is onderdeel van de Hoeksche School voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard en speelt een belangrijke rol binnen “Passend onderwijs”. Vanuit het Pluspunt werken wij intensief samen met intern begeleiders en directies van andere Hoeksche scholen. Jaarlijks is er een tweedaagse voor directies.
 
De missie van de Hoeksche School is “De mooiste tijd van je leven”. Het samenwerkingsverband “Passend onderwijs” heeft de ambitie “Geen kind het dorp uit, geen kind het eiland af” geformuleerd. Beide uitgangspunten bepalen in hoge mate de visie van Het Pluspunt.
Onze school wil er met name zijn voor kinderen die vastlopen op de basisschool. Ook wil onze school als expertisecentrum onze kennis en deskundigheid delen met instellingen in de regio. Onze school als extern expertisecentrum zullen wij de komende jaren samen met het samenwerkingsverband Passend onderwijs verder uitbreiden.
Aan het eind van schooljaar 2020-2021 zal de school gaan verhuizen naar de nieuwbouw aan de Graaf van Egmondstraat. Samen met de Willem Alexander school (SBO), de Ark (SO)  en Gemiva (kinderdagcentrum) vormen wij op de nieuwe locatie een uniek  expertisecentrum. De gemeente Hoeksche Waard, onze schoolbesturen en de scholen zelf, willen zoveel mogelijk expertise onder één dak. Binnen het nieuwe expertisecentrum streven wij met elkaar naar optimale samenwerking en afstemming, waarbij het unieke karakter van de scholen blijft bestaan.

Onze missie en visie
Om te kunnen leren en je goed te kunnen ontwikkelen moet de omgeving veilig zijn. Dat doen we door te zorgen voor rust, structuur, goed aan te sluiten bij alle verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en te zorgen dat elk kind successen ervaart. Alle kinderen hebben bijzondere talenten. Door hen deze te laten ontdekken en ontwikkelen groeit hun zelfvertrouwen. 
Onze pedagogische basis is samengevat in de kernwaarden netjes, aardig en rustig. Met een positieve benadering zorgen we voor een warm, veilig schoolklimaat. Op het Pluspunt zorgen we goed voor elkaar. 

Onze missie is kinderen weer vertrouwen te geven in zichzelf en hun omgeving. Zo kunnen zij zich ontwikkelen vanuit de gedachte: ‘Je mag zijn wie je bent!’, oftewel te mogen groeien via een eigen leerweg.
Ouders zijn onze partner. Zij zijn ervaringsdeskundige van hun kind en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de aanpak voor hun kind. 
 
Onze pedagogische opdracht
School en ouders hebben een gedeelde taak waarin zij partners zijn: onderwijs en opvoeding bieden aan onze kinderen. Deze taak noemen wij onze pedagogische opdracht. Onze gezamenlijke pedagogische opdracht is een kwalitatief goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van uw kinderen tot autonome, sociale en zelfverantwoordelijk deelnemers van een nog onbekende samenleving.

We richten ons daarbij op drie gebieden:

 

Binnen de Hoeksche School beschouwen we de volgende vier waarden als de basis: 

De waarden van onze stichting hebben we vertaald in onze kernwaarden, die helder en duidelijk zijn voor alle kinderen, ouders en medewerkers: Op Het Pluspunt zorgen we goed voor elkaar, wij zijn netjes, aardig en rustig (NAR). Wij leren de kinderen respectvol met elkaar, hun omgeving en zichzelf om te gaan.  
 

Onze identiteit
Het Pluspunt is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Er is ruimte is voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Kinderen met een verschillende achtergrond en levensovertuiging ontmoeten elkaar binnen het openbaar onderwijs. Verdraagzaamheid en respect voor de opvattingen en overtuiging van de ander zijn voor ons vanzelfsprekend. We willen onze kinderen voorbereiden op hun functioneren in de maatschappij waarin verschillende politieke, religieuze, culturele en maatschappelijke stromingen samenleven.